CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

รายละเอียดการสอบวิชาชีพ

Section 1รายละเอียดโครงการ

 

โครงการฝึกอบรมธุรกิจเช่าซี้อและลีสซิ่งไทย

Thai Hire-purchase Association

(Standard for Training Center)

 

เป็นโครงการที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ในด้านธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่งให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อเพิ่มความเข้าใจและความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจทางการเงินและธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อและลีสซิ่ง อันนำไปสู่ความมีมาตรฐาน ตลอดจนความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพ โดยยึดหลักความมีจริยธรรมควบคู่กับความเป็นมืออาชีพ ที่จะให้บริการแก่สาธารณชน

 

สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย (THPA) เป็นผู้กำหนดมาตรฐานความรู้ของบุคลลากรด้านธุรกิจเช่าซี้อและลีสซิ่ง

โดยแบ่งงานเป็น 2 ด้านได้แก่

            1.     งานดูแลมาตรฐานเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรผู้ประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่ง

            2.     งานดูแลมาตรฐานการอนุมัติใบรับรองมาตรฐานการฝึกอบรมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่ง อาทิ ธุรกิจทวงถามหนี้ และโครงการฝึกอบรมเพื่อต่ออายุฯใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ การดูแลการสอบ และการอนุมัติหลักสูตร

หมายหตุ: เบื้องต้น โครงการจะให้การรับรองมาตรฐานทางวิชาชีพ ในการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดตามทวงถามหนี้ก่อน

 

1.1    วัตถุประสงค์

 • เพื่อยกระดับมาตรฐานโครงการฝึกอบรม
 • เพื่อเป็นหน่วยงานกลางรับรองโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้สำหรับด้านธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่ง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีมาตรฐานตรวจสอบได้
 • เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ข้อแนะนำมาตรฐานกลางของการเป็นโครงการฝึกอบรมทางการเงิน วิชาชีพทางด้านธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่ง และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลให้เกิดการนำไปปฏิบัติใช้
 • เพื่อจัดให้มีมาตรฐานและระบบงานอนุมัติหลักสูตรอบรมเพื่อนับชั่วโมงต่ออายุใบรับรองมาตรฐานทางวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ
 • เพื่อจัดให้มีระบบการตรวจประเมินคุณภาพโครงการฝึกอบรม

 

1.2     คณะทำงานพิจารณามาตรฐานความรู้และโครงสร้างหลักสูตรธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่ง

          คณะทำงานพิจารณามาตรฐานความรู้และโครงสร้างหลักสูตรธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่ง คือ คณะทำงานที่กำหนดนโยบายและพิจารณาหลักสูตรการอบรมและมาตรฐานทางวิชาชีพ และการดำเนินงานของโครงการฝึกอบรมและโครงการอบรมวิชาชีพ  ซึ่งคณะกรรมการโครงการฯ ประกอบไปด้วย

 

ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 • ผู้แทนคณะกรรมการสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
 • ผู้จัดการสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
 • ผู้แทนบริษัทสมาชิกสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเช่าซื้อ/ลีสซิ่ง

 

1.3    มีขอบเขตและหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ ทำหน้าที่

 • กำหนดมาตรฐานความรู้ โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร และเกณฑ์ที่ผ่านการทดสอบ สำหรับหลักสูตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการเงิน เช่าซื้อและลีสซิ่งที่ต้องการมาตรฐาน
 • กำหนดแนวทางและกระบวนการในการพัฒนาข้อสอบและการบริหารจัดการคลังข้อสอบ สำหรับหลักสูตรมาตรฐานทางวิชาชีพ รวมถึง กำหนดกรอบอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ
 • กำหนดคุณสมบัติ เกณฑ์ขึ้นทะเบียน ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในฐานะโครงการทดสอบ รวมถึง พิจารณามาตรฐานการให้บริการ และบทสงโทษในกรณีต่างๆ สำหรับผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดอบรมและทดสอบความรู้
 • กำหนดแนวทางการพิจารณาอนุมัติกิจกรรม / หลักสูตรอบรม / การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อนับชั่วโมงสำหรับการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานทางวิชาชีพ(ให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดตามทวงถามหนี้)รวมถึง กำหนดคุณสมบัติ เกณฑ์การขึ้นทะเบียน และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในฐานะโครงการฝึกอบรมกลักสูตรเพื่อนับชั่วโมงต่ออายุฯ รวมถึง พิจารณามาตรฐานการให้บริการของโครงการฝึกอบรม
 • กำหนดแนวทางในการพิจารณาและจัดการปัญหาข้อร้องเรียนที่มีต่อการดำเนินงานของโครงการทดสอบและโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อนับชั่วโมงต่ออายุฯ

 

1.4 การบริหารงานที่มีคุณภาพ

 • มีความพร้อมด้านบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านฝึกอบรม
 • มีระบบงานที่มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
 • มีระบบงานในการควบคุม ติดตาม ให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้ เช่น การดูแลคุณภาพเนื้อหาหลักสูตร และ การบรรยายของวิทยากร การตรวจสอบเวลาการเข้าอบรมของผู้เข้าอบรม
 • มีกระบวนการประเมินผล เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพอบรม ทั้งในแง่ของหลักสูตร วิทยากร เอกสาร การบริหารการฝึกอบรม และการบริการ

 

1.5 ภารกิจของโครงการฝึกอบรม

 • จัดหาหรือพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพ และมีขอบเขตเนื้อหาระบุตามเกณฑ์ในแนวปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่ง และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจติดตามทวงถามหนี้ ฯลฯ ในระดับมาตรฐานของประเทศไทย

 

Section 2 –การกำกับการดูแลโครงการฝึกอบรม

มาตรฐานการดำเนินงานในฐานะโครงการฝึกอบรม

กระบวนการบริหารการฝึกอบรม สามารถแบ่งการดำเนินการอบรมเป็น 3 ส่วนได้แก่

 • การดำเนินงานสำหรับระยะเวลาก่อนการฝึกอบรม
 • การดำเนินงานสำหรับช่วงระหว่างการฝึกอบรม
 • การดำเนินงานสำหรับช่วงหลังการฝึกอบรม

 

การดำเนินงานสำหรับระยะเวลาก่อนการอบรม

 • กระบวนการพิจารณามาตรฐานหลักสูตรการอบรม

 

1.    ขอบเขตเนื้อหาการจัดการอบรม

การพิจารณาเนื้อหาหลักสูตรการอบรมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ ธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่ง และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่

                   1.1 ความรู้ด้านธุรกิจ เช่น

 • ธุรกรรมด้านธุรกิจและแนวทางปฏิบัติของธุรกิจ
 • ความรู้ทางการบัญชี การเงิน และภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานการบัญชี
 • ความรู้เกี่ยวกับการประเมินหรือวิเคราะห์สินเชื่อ
 • ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมทักษะหรือยกระดับคุณภาพในการให้บริการด้านธุรกิจเช่าซี้อและลีสซิ่ง

1.2 ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น

 • กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
 • จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานของธุรกิจ  รวมถึงการกำกับการดูแลการภายในและการกำกับดูแลกิจการ

2.    การคัดเลือกวิทยากรที่เหมาะสมในการถ่ายทอดเนื้อหาหลักสูตรให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมติ

                   2.1    การจัดทำทะเบียนวิทยากร

โครงการจะจัดทำทะเบียนวิทยากรในสังกัด ผ่านระบบของ THPA เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลในระบบ เพื่อเก็บข้อมูล แก้ไขข้อมูล ปรับปรุงให้ทันสมัยและสามารถบันทึกประวัติการบรรยายใน แต่ละหลักสูตรที่โครงการฝึกอบรมและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องที่จัดขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับ THPA ในการพิจารณายอมรับกิจกรรมการบรรยาย

 

2.2    ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไปของการเป็นวิทยากร

1.     วิทยากรรับอนุญาตในการปฏิบัติหน้าที่ จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในตลาดเงินและด้านธุรกิจเช่าซี้อและลีสซิ่ง

2.     เป็นผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปีหรือ เป็นอาจารย์ในโครงการอุดมศึกษาที่สอนในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี

3.     เป็นผู้ที่มีทักษะในการถ่ายทอด มีความสามารถในการสื่อความ อธิบาย ยกตัวอย่าง ให้เป็นที่เข้าใจ หรือมีความสามารถในการนำเสนอ หรือดำเนินการฝึกอบรม ด้วยเทคนิคฝึกอบรม

4.     มีความรอบรู้ทางวิชาการแบะ หรือประสบการณ์ในเรื่องที่บรรยาย

5.     มีความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล ซึ่งจะทำให้วิทยากรท่านนั้น ๆ เป็นที่ยอมรับนับถือของผู้เข้าอบรมในหลักสูตรที่บรรยาย

 

การดำเนินงานสำหรับระยะเวลาระหว่างการอบรม

การบริหารโครงการฝึกอบรม ให้มีประสิทธิภาพนั้น โดยพิจารณาจาก วิทยากร ที่มีความรู้ความสามารถ และหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสมแล้ว ยังจำเป็นต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดการฝึกอบรม ส่วนในการดำเนินการดำเนินการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ผู้จัดโครงการอบรมจะต้องมีบทบาทหลัก ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ วิทยากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้าอบรม ทั้งในด้านสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ฯ ในขณะเดียวกัน ยังต้องดำเนินงานในฐานะผู้อำนวยการโครงการ ทำหน้าที่ควบคุมให้การฝึกอบรมดำเนินไปตามเกณฑ์การบริหารการอบรมให้มีมาตรฐาน เพื่อให้การอบรมมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลอย่างที่ควรจะเป็น

 

การดำเนินงานสำหรับระยะเวลาหลังการอบรม

 1. 1.        การประเมินผล
 • โครงการจะจัดทำการประเมินผล เนื้อหาหลักสูตร วิทยากร และการบริการ เพื่อนำข้อเสนอแนะจากผู้เข้าอบรมไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร วิทยากร และการให้บริการในอนาคต โดยจะต้องมีการจัดเก็บผลการประเมินให้สามารถตรวจสอบได้
 1. 2.        ขั้นตอนการสรุปผลการอบรม
 • สรุปผลการอบรมสำหรับผู้ผ่านการอบรม 80 % ขึ้นไป
 • บันทึกสถานการณ์ชำระเงิน (ถ้ามี)
 • บันทึกคะแนนแบบทดสอบความรู้หลังการทดสอบ Post Test
 • บันทึกวันที่อบรมจริง จำนวนเข้าอบรมและ จำนวนผู้ผ่านการอบรม ลงในระบบ THPA
 1. 3.        การส่งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเพื่อนับชั่วโมงเพื่อต่ออายุใบรับรองมาตรฐานทางวิชาชีพ
 • โครงการฝึกอบรม ต้องมีระบบงานในการจัดส่งข้อมูลผู้เข้าอบรมให้ถูกต้อง และตามกำหนดเวลา เพื่อจะได้นำข้อมูลไปใช้ในการประมวลผลการนับชั่วโมงต่ออายุใบรับรองมาตรฐาน ได้อย่างถูกต้อง
 • โครงการฝึกอบรมต้องรวบรวมรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนับชั่วโมงเพื่อต่ออายุใบรับรองมาตรฐานทุกหลักสูตรภายในเดือนนั้นๆ          
 • โครงการฝึกอบรมส่งข้อมูลผู้เข้าอบรมพร้อมรหัสหลักสูตรให้ THPA ตามระยะเวลาที่กำหนด

 

การกำกับการดูแลโครงการฝึกอบรม

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการฝึกอบรมจากโครงการฯและโครงการอบรมที่ได้รับอนุญาตจาก THPA โครงการและโครงการฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตจะต้องยอมรับและปฏิบัติ ตามมาตรฐานของโครงการฝึกอบรมธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่งไทยและสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย เพื่อทำให้ระบบบริหารโครงการฝึกอบรมมีคุณภาพ ตามเกณฑ์ดังนี้

 

แนวทางการติดตามและตรวจสอบมาตรฐานโครงการฝึกอบรม

 • เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการตามมาตรฐานโดยตรวจสอบ ดังนี้

-           การตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานหลังการจัดอบรม Post Audit

-           เนื้อหาการอบรม ต้องเป็นไปตามเนื้อหาที่ได้รับการอนุมัติจากโครงการตามประกาศหรือเอกสารการอบรมดำเนินการ

-           วิทยากรที่บรรยายต้องเป็นวิทยากรในสังกัด ที่lสมาคมเห็นชอบและที่แจ้งไว้ในแบบคำขออนุมัติหลักสูตร

-           มีการจัดอบรมจริงตามวัน เวลา ในกำหนดการ โดยตรงสอบได้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง

-           มีการดูแลการลงชื่อของผู้เข้าเมื่อมีผู้เข้าอบรมจริงเท่านั้น

-           มีกระบวนการประเมินผล เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการอบรม ทั้งในแง่ของ เนื้อหา หลักสูตร วิทยากร และการบริการ

 • กรณีที่ผลการตรวจประเมินสำหรับโครงการอบรมที่ได้รับอนุญาต มีความผิดปกติอย่างร้ายแรง หรือเป็นการทำผิดซ้ำ หรือไม่ปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้รับแจ้ง THPA จะนำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการโครงการฯ เพื่อพิจารณามาตรการดำเนินการที่เหมาะสม หรือบทบาทลงโทษต่อโครงการฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ต่อไป

 

เกณฑ์การบริหารการฝึกอบรมให้เป็นไปตามมาตรฐานงาน

 1. 1.        แนวปฏิบัติการลงทะเบียนและให้การรับรองผู้เข้าอบรม

เกณฑ์การดูแลการลงทะเบียน

1.    ดูแลการลงชื่อ เมื่อมีการเข้าอบรมจริงเท่านั้น

2.    เวลาเข้า – ออกในใบลงชื่อตามจริง

3.    ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าอบรมท่านอื่น ลงชื่อแทนกัน ไม่ว่ากรณีใดๆ

2.    เกณฑ์การผ่านการอบรม เพื่อการมอบวุฒิบัตร

 1. ผู้เข้าอบรมต้องเข้าอบรม 80% ขึ้นไป จึงจะผ่านการอบรมและได้รับวุฒิบัตรตามหลักสูตรที่ระบุให้มีการมอบให้ และหรือสามารถนำไปนับชั่วโมงของหลักสูตรการรับรองมาตรฐานทางวิชาชีพดังกล่าวได้โดย THPA จะออกวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองการผ่านหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปเป็นหลักฐานการเข้าอบรม เพื่อไปแสดงต่อสมาชิกสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
 2. ผู้เข้าอบรมท่านใด เข้าอบรมไม่ครบ 80 % กรณีต้องการวุฒิบัตรให้แจ้งเพื่อรับฟัง TAPE เสียงที่เข้าอบรมไห้ครบถ้วน กับทางเจ้าหน้าที่จัดอบรม

 

 1. 3.        แนวปฏิบัติสำหรับการจัดให้มีแบบทดสอบวัดความรู้หลังการอบรม (Post Test)

กำหนดให้โครงการฝึกอบรม ดำเนินการวัดผลความรู้หลังการอบรม (Post Test) ในทุกหลักสูตรที่ใช้เพื่อต่ออายุใบรับรองมาตรฐานทางวิชาชีพฯ และนำส่งผลให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้าอบรม ทั้งนี้แนวทางการดำเนินงานจะประกาศให้ทราบต่อไป

 1. 4.        เกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน Records Requirements

สำหรับเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บหลักฐานการจัดอบรม ให้เป็นไปตามแนวทาง ดังนี้

 1. Power Point เอกสารสำหรับใช้บรรยาย จัดเก็บเป็น Soft file สามารถเรียกดูได้สะดวก
 2. กำหนดการจัดอบรมในแต่ละครั้ง
 3. ใบเซ็นชื่อ ที่ผู้เข้าอบรมได้ลงชื่อตาม Session / Session ละ 3 ชั่วโมง
 4. รูปภาพการจัดอบรม
 5. สรุปผลการประเมินในแต่ละครั้ง

 

Section 3 –การรับรองมาตรฐานทางวิชาชีพของโครงการฝึกอบรมธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่งไทย

สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย ถือเป็นหน่วยงานกลางรับรองมาตรฐาน และกำหนดให้มีการอนุมัติใบรับรองมาตรฐานการฝึกอบรมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่ง และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจทวงถามหนี้ โดยการสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดของข้อสอบทางมาตรฐานวิชาชีพ หรือผ่านการอนุมัติหลักสูตรที่ได้มาตรฐานของโครงการฝึกอบรมฯและสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย รวมถึงแนวทางการต่ออายุโดยอัตโนมัติด้วยการฝึกอบรมเพื่อต่ออายุฯใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ

 

การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ผ่านการทดสอบ สำหรับหลักสูตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการเงิน เช่าซื้อและลีสซิ่งที่ต้องการมาตรฐาน

-                  เบื้องต้น โครงการจะให้การรับรองมาตรฐานทางวิชาชีพ ในการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดตามทวงถามหนี้ก่อน โดยกำหนดให้ผู้สอบต้องสอบผ่านข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของทุกหมวดย่อย และคะแนนรวมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของทั้งหมด

-                  อายุของใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ กำหนดให้มีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก และกำหนดให้มีการต่ออายุโดยอัตโนมัติ โดยผู้ได้รับการรับรอง ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการต่ออายุ ไม่น้อยกว่า ปีละ 6 ชั่วโมง หรือ 18 ชั่วโมงสะสม ในรอบของอายุของใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ โดยโครงการจะทำหน้าที่เก็บข้อมูลของผู้ได้รับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ แลจัดส่งให้ทางไปรษณีย์เมื่อผู้ได้ใบรับรองชำระค่าธรรมเนียมการรับรอง และการออกบัตรหรือใบรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

-                  ค่าธรรมเนียมการรับรองมาตรฐานทางวิชาชีพ ประกอบด้วย

 1. 1.             ค่าธรรมเนียมการสอบรับรองมาตรฐานทางวิชาชีพ ครั้งละ 200 บาท
 2. 2.             ค่าออกบัตรหรือใบรับรองมาตรฐานทางวิชาชีพ บัตรหรือใบละ 200 บาท
 3. 3.             ค่าธรรมเนียมการรับรองมาตรฐานทางวิชาชีพ 3 ปี จำนวนเงิน 600 บาท

-                  ค่าธรรมเนียมในการอบรมประเภทอินเฮ้าส์ ประกอบด้วย

 1. 1.        ค่าธรรมเนียมการอบรมสัมมนา ท่านละ 450 บาท
 2. 2.        ค่าวิทยากร 15,000 บาท
 3. 3.        เอกสารการจัดอบรม และการสอบทั้งหมด ทางสมาคมเป็นผู้ดำเนินการ
 4. 4.        สถานที่ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ผู้รับการอบรมเป็นผู้จัดหา

 

หมายเหตุ : ในช่วงปัจจุบันที่โครงการเริ่มเปิดให้บริการทดสอบวิชาชีพแก่บุคคลทั่วไป ทางสมาคมยินดีให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท ติดตามทวงถามหนี้ จำกัด ส่งบุคลากรเข้าทำการทดสอบมาตรฐาน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมในการสอบครั้งแรกและค่าออกใบรับรองมาตรฐานทางวิชาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!