CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

ตารางหลักสูตรการอบรม

 

ครั้งที่ 1         

 

 

 

 

17 มกราคม 2562        

 

 

 

 

พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ (2558) และแนวปฏิบัติการทวงถามหนี้ที่ถูกต้อง Update 2562        

การสื่อสารทางโทรศัพท์และเทคนิคการเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสัมมนา

ห้องประชุมสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย

 

 

 

 

 

ครั้งที่ 2

 

 

 

 

21 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

 

 

นักบัญชีธุรกิจเช่าซื้อมืออาชีพ ร่าง TFRS 9 สำหรับธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่ง

 

 

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสัมมนา

 

โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ

 

 

 

       

ครั้งที่ 3

22 กุมภาพันธ์ 2562

พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ (2558) และแนวปฏิบัติการทวงถามหนี้ที่ถูกต้อง Update 2562

ห้องประชุมสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย

 

 

การสื่อสารทางโทรศัพท์และเทคนิคการเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสัมมนา 

 

 

 

 

 

ครั้งที่ 4

25 มีนาคม 2562

พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ (2558) และแนวปฏิบัติการทวงถามหนี้ที่ถูกต้อง Update 2562

ห้องประชุมสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย

 

 

การสื่อสารทางโทรศัพท์และเทคนิคการเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสัมมนา       

 

 

 

 

 

ครั้งที่ 5         

2 เมษายน 2562          

พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ (2558) และแนวปฏิบัติการทวงถามหนี้ที่ถูกต้อง Update 2562        

ห้องประชุมสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย

       

       

การสื่อสารทางโทรศัพท์และเทคนิคการเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพ       

 

       
       
    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสัมมนา  
       
       
ครั้งที่ 6  26 เมษายน 2562 พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ (2558) และแนวปฏิบัติการทวงถามหนี้ที่ถูกต้อง Update 2562 ห้องประชุมสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
    การสื่อสารทางโทรศัพท์และเทคนิคการเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพ  
       
       
    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสัมมนา  
       
ครั้งที่ 7 29 พฤษภาคม 2562 พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ (2558) และแนวปฏิบัติการทวงถามหนี้ที่ถูกต้อง Update 2562 ห้องประชุมสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
    การสื่อสารทางโทรศัพท์และเทคนิคการเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพ  
       
       
    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสัมมนา  
       
       
ครั้งที่ 8          17 พฤษภาคม 2562    
สิ่งที่ควรรู้ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (จำนำทะเบียน)                      
โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ         
    ภายใต้การกำกับของ ธปท.  
       
       
    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสัมมนา   
       
       
ครั้งที่ 9 14 มิถุนายน 2562 งานปฏิบัติการว่าด้วยการประกันรถยนต์และงานทะเบียนและภาษีรถยนต์ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
    Update ประกาศ/ระเบียบของกรมการขนส่งฯ ที่สถาบันการเงินควรรู้  
       
       
    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสัมมนา      
       
ครั้งที่ 10 17 มิถุนายน 2562 พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ (2558) และแนวปฏิบัติการทวงถามหนี้ที่ถูกต้อง Update 2562
ห้องประชุมสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
    การสื่อสารทางโทรศัพท์และเทคนิคการเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพ  
       
       
    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสัมมนา
 
       
       
ครั้งที่ 11 19 กรกฎาคม 2562 การบริหารสินเชื่อเช่าซื้ออย่างมืออาชีพ ห้องประชุมสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
       
       
    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสัมมนา  
       
       
       
ครั้งที่ 12 11 กรกฎาคม 2562 THPA DINNER TALK 2019 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
    โตหรือตัน ทิศทางเศรษฐกิจและตลาดรถยนต์ไทยหลังการเลือกตั้ง  
       
       
ครั้งที่ 13  24 กรกฎาคม 2562 เจาะลึกร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและอนุบัญญัติฯ ฉบับใหม่ ปี 2562  โรงแรมสยามแอทสยาม กรุงเทพ
    การจัดทำ KYC/CDD ตามพ.ร.บ.ฯ ฉบับใหม่ และระบบ E-KYC   
    สำหรับการทำเช่าซื้อ Online ในอนาคต
 
       
       
    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสัมมนา  
       
       
ครั้งที่ 14 13 สิงหาคม 2562 พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ (2558) และแนวปฏิบัติการทวงถามหนี้ที่ถูกต้อง Update 2562 ห้องประชุมสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
    การสื่อสารทางโทรศัพท์และเทคนิคการเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพ  
       
       
    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสัมมนา  
       
       
ครั้งที่ 15 5 กันยายน 2562 เจาะลึกพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ 
       
       
    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสัมมนา  
       
       
ครั้งที่ 16 27 กันยายน 2562 เทคนิคการตรวจสอบพฤติกรรมกลุ่มฉ้อฉล

โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ 

    และการดำเนินคดีรถยึดที่บอกเลิกสัญญาสินเชื่อเช่าซื้อรถแล้ว  
       
       
    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสัมมนา  
       
       
ครั้งที่ 17 25 ตุลาคม 2562
เสวนา (การถามตอบ) เจาะลึกกฎหมายว่าด้วยพ.ร.บ.การทวงถามหนี้ (ล่าสุด) โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ 
    และประกาศ สคบ. 2561 และแนวปฏิบัติของธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่งที่ถูกต้อง  
       
       
    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสัมมนา  
       
       
ครั้งที่ 18 1 พฤศจิกายน 2562 ขอเรียนเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟ สนามกอล์ฟเดอะรอยัลเจมส์กอล์ฟ 
    เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แอนด์สปอร์ตคลับ (ศาลายา) 
       
       
    หนังสือแจ้งความประสงค์เป็น SPONSPOR GOLF 2019  
       
       
ครั้งที่ 19 6 พฤศจิกายน 2562 พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ (2558) และแนวปฏิบัติการทวงถามหนี้ที่ถูกต้อง Update 2562 ห้องประชุมสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
    การสื่อสารทางโทรศัพท์และเทคนิคการเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพ  
       
       
    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสัมมนา  
       
       
ครั้งที่ 20 22 พฤศจิกายน 2562 พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ (2558) / แนวปฏิบัติการทวงถามหนี้ที่ถูกต้อง  ห้องประชุมสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
    และการบริหารงาน Back Office เพื่อรองรับการอำนวยสินเชื่อเช่าซื้อในปัจจุบัน  
       
       
    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสัมมนา  
       
       
ครั้งที่ 21 26 พฤศจิกายน 2562 การดำเนินคดีความและการบังคับคดีแพ่งสำหรับธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ 
    และแนวปฏิบัติของธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่งที่ถูกต้อง  
       
       
    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสัมมนา  
       
       
ครั้งที่ 22 18 ธันวาคม 2562 พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ (2558) / แนวปฏิบัติการทวงถามหนี้ที่ถูกต้อง  ห้องประชุมสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
    และการบริหารงาน Back Office เพื่อรองรับการอำนวยสินเชื่อเช่าซื้อในปัจจุบัน  
       
       
    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสัมมนา  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!