CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

รายละเอียดการจัดอบรม

               ในปี 2547 นี้ สมาคมได้ประสานความร่วมมือของคณะกรรมการวิชาการ คณะอนุกรรมการ และฝ่ายวิชาการของสมาคม ในการพัฒนาองค์ความรู้ ระดับพัฒนาการของเนื้อหา ความสอดคล้องกับการดำเนินของสมาชิก ซึ่งในช่วงแรกของการอบรมได้มุ่งเน้นในวิชาการพื้นฐาน (Practice) ส่วนช่วงถัดมาสมาคมได้พัฒนาหลักสูตรโดยได้เจาะลึกในรายละเอียดมากขึ้น เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจธุรกิจทั้งระบบ และในปี 2557 นี้ สมาคมมีนโยบายในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ควบคู่ไปกับการปรับปรุงหลักสูตรขั้น  พื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับบุคลากรในวงการเช่าซื้อโดยเนื้อหา จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนประกอบด้วย วิชาการขั้นพื้นฐาน และ วิชาการประยุกต์ (Advance) เพื่อเตรียมผู้เข้าอบรมให้มีทักษะการบริหารและการพัฒนางานที่รับผิดชอบอยู่โดยใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสถานภาพธุรกิจ ประกอบด้วยหลักสูตร Advance  4 หลักสูตร (การเช่าซื้อและลีสซิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่รถยนต์ , การวิเคราะห์สินเชื่อและการปรับปรุงโครงเช่าซื้อ , บัญชีเช่าซื้อ รุ่น 7 , อาชญากลเช่าซื้อและการนำเข้ารถหรูผ่านภาษีสรรพสามิตที่ถูกต้อง รุ่น 2) และหลักสูตรพื้นฐาน 4 หลักสูตร (การบริหารพอร์ตลน.เช่าซื้อ การเรียกเก็บและการเจรจาหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ , แนวปฎิบัติภายหลังการอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อ และงานทะเบียนของกรมขนส่งทางบก . กฎหมายเครดิตบูโรและแนวปฎิบัติที่ถูกต้อง สำหรับธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่ง , เทคนิคธุรกิจเช่าซื้อ รุ่น 11) และการเสวนาวิชาการ อีก 1 หลักสูตร (Thpa Dinner Talk 2014)

 

 

 

 

 

 

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!