CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการทำธุรกิจเช่าซื้อ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

-     การจัดตั้งบริษัทเพื่อทำธุรกิจเช่าซื้อ

-     มาตรา 572 มาตรา 573  มาตรา 574

 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๑)

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

-       ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.43-2551

-       ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.43/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) ในการประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธปท.ฝนส.(21) ว.17962550

 -       แนวปฎิบัติธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฎิบัติในการติดตามทวงถามหนี้

 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2543

-     ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2543

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2550

-     ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.2550   

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2555

-     ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา  พ.ศ.2555

พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 (ตอน 1)

พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 (ตอน 2)

-     ภาคผนวก ก. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522

ร่างสัญญาเช่าซื้อสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย (ฉบับปรับปรุง)

-     ร่างสัญญาเช่าซื้อสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย (ฉบับปรุบปรุง)

 

เครดิตบูโร

หนังสือตอบข้อหารือ กคค.

-     ที่ กคค.210/2562 เรื่อง การปรับระบบงานของสมาชิกตามคู่มือนำส่งข้อมูลเครดิต

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ.2545

-     พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ.2545

 

กรมสรรพากร

ประเภทภาษีอากร

-     ประมวลรัษฎากร (กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร)

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่่ 71)

-     วิธีปฎิบัติตามกระกาศอธิบดีกรม ฉบับที่ 71

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42) มาตรา 82-5 (6)

-     ประกาศอธิบดี เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 71) เรื่ง กำหนดภาษีซื้อที่ไม่ให้นำปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/5(69) แห่งประมวลรัษฎากร

คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.176-2552

-     คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.176/2552 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่

หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 504)

-     พรก. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยรายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ (ฉบับที่ 504)

พ.ศ. 2553

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 505)

-     พรก.ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 505) พ.ศ. 2553

-     การขอยกเว้นการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเช่าซื้อที่ให้ความช่วยเหลือลูกค้าน้ำท่วม

 

กรมการขนส่งทางบก

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 2522

-     พ.ร.บ.รถยนต์ และ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546

-     พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติกรมขนส่งทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2546

-     พระราชบัญญัติกรมขนส่งทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2546

-     ประกาศกรมขนส่งทางบกที่สำคัญ

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522

พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2556

การใช้เครื่องหมายพิเศษ (ป้ายแดง)

สรุปรายละเอียดขนาดสัดส่วนเครื่องมืออุปกรณ์และส่วนควบของรถ

กฎกระทรวงงดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถ

 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2563

แนวทางการดาเนินการ KYC/E-KYC

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการประกาศและแจ้งรายชื่อบุคคล

-     ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการประกาศและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดและการดำเนินการตามมาตรา 6 (1) (2) และ (3) พ.ศ.2556 (14 กุมภาพันธ์ 2556)

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการบริหาร

-     ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน พ.ศ.2556 (14 กุมภาพันธ์ 2556)

ระเบียบคณะกรรมการป้องกัแและปราบปรามการฟอกเงิน นโยบายในการประเมินความเสี่ยง

-     ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง การกำหนดแนวทางปฎิบัติหรือมาตราการอื่นใดเพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556

-     ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง การกำหนดแนวปฎิบัติ หรือมาตราการอื่นใดเพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  พ.ศ.2556 (14 กุมภาพันธ์ 2556)

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556

-     พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2556

-     พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เฉพาะมาตราที่ 48-57 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อ)

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

-     ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกำหนดนโยบายการรับลูกค้าและนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) และ (9)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

-       ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16

-     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องวิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพมาตรา

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-     ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกำหนดนโยบายการรับลูกค้าและโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (1) และ (9) (8 มีนาคม 2556)

คู่มือตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556

-     คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ 3/2556 เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

กฎกระทรวง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2556

-     กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2556 (17 กรกฎาคม 2556)

-     กฎกระทรวง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2556

-สัญญาเช่าซื้อ

FATF Methodology 22 Feb 2013 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

 

สำนังานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534

-     พรบ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผืดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534

-     ประกาศของสำนักงานป.ป.ส.เรื่องการมอบหมายให้เอกชนดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามพรบ.มาตรการ

 

กรมสรรพสามิต

ประกาศกระทรวงการคลัง

แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี

-     โครงการรถยนต์คันแรก

-     และประกาศเกี่ยวกับการถอนอายัดการครอบครองรถ 5 ปี

 

กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฎิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเช่าซื้อ

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ...)

แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ..........

ร่างตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557)

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 16/2557 เรื่องความผิดเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้

พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ 2558

กฎกระทรวงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 2558

ข้อพิจารณาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะค้ำประกันและจำนอง

หน้าที่และข้อห้ามสำคัญของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพฯ

สัญญาเช่าซื้อมาตรฐาน

สัญญาค้ำประกัน

บันทึกข้อตกลง

รูปแบบคำเสนอขอสินเชื่อ

 

 

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่...(พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒


-     ร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉ.5

-     ตารางเปรียบเทียบร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉ.5

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ....


-     ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ....

-     ใบแทรกแก้ไข

-     ตารางเปรียบเทียบร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ....

ร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. ....


-     สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

-     ร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. ....

-     ตารางเปรียบเทียบกฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมจัดให้ลูกค้า

ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมาตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖


-     ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมาตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

-     แผนภาพข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า

-     ตารางเปรียบเทียบร่างประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง วิธีกาารแสดงตนของลูกค้าฯ

 

 

 

 

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!