CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

ประวัติความเป็นมา

             ธุรกิจเช่าซื้อเริ่มขึ้นในประเทศไทยประมาณปี พ.ศ. 2472 และได้พัฒนาบทบาทกว้างขึ้น จนถึงปัจจุบันธุรกิจเช่าซื้อได้เข้ามามีบทบาทสูงต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคหันมานิยมใช้บริการเช่าซื้อสินค้าประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า มากกว่าที่จะใช้เงินสดในการจับจ่ายใช้สอย ธุรกิจเช่าซื้อจึงมีบทบาทและความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้บริโภคที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้จำกัด และมีบทบาทในการสร้างสรรค์และพัฒนาการเจริญเติบโตของภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา

และในปี  2543 กลุ่มบริษัทเช่าซื้อ  12 บริษัท ผู้มองเห็นการณ์ไกลและตระหนักในคุณค่าแห่งการประสานความร่วมมือเพื่อสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจเช่าซื้อทั้งระบบเติบโตไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณที่เหมาะสม ได้รวมตัวกันก่อตั้ง สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย” ขึ้นเมื่อวันที่   24 มีนาคม 2543 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเป็นองค์กรกลางที่จะช่วยผลักดันให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์ทั้งในด้านการพัฒนาวิชาชีพ และยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของสมาชิกให้อยู่ในระดับคุณภาพโดยทั่วกัน และในปัจจุบัน สมาคมมีสมาชิก ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการเงิน บริษัทให้เช่าซื้อและลีสซิ่ง และบริษัทให้เช่าซื้อและลีสซิ่งของค่ายผู้ผลิตรถยนต์ รวมกันทั้งสิ้น 33 บริษัท และมีส่วนแบ่งทางการตลาด ไม่น้อยกว่าร้อยละ
85 ของธุรกิจเช่าซื้อทั้งประเทศ

 

 

 

 

 

 

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!