CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

คณะกรรมการสมาคม

วัตถุประสงค์ 

 

                                                                                      

 

                                                                    คุณวิสิทธิ์  พึ่งพรสวรรค์

 

ประธานกรรมการสมาคม

 

     คณะกรรมการสมาคม มีหน้าที่เป็นผู้บริหารงานและกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุที่ประสงค์ของสมาคม และเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนโยบายในการดำรงความเป็นองค์กรกลาง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกิจเช่าซื้อใน ประเทศไทย ให้เติบโตไปอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และมีประสิทธิภาพ

 

รายชื่อคณะกรรมการ

 

                 ชื่อ-นามสกุล                     ตำแหน่ง

นายวิสิทธิ์  พึ่งพรสวรรค์

ประธานกรรมการสมาคม

นายศรัณย์  ทองธรรมชาติ

รองประธานกรรมการ

นายนพดล  ชุ่มวงศ์

กรรมการและเลขาธิการ

นายภาคภูมิ  รัตนสุวรรณ

กรรมการและนายทะเบียน

นายสุขเกษม  ฐิตสาโร

กรรมการและเหรัญญิก

นายอนุฤทธิ์  วงศ์อุดม

กรรมการวิชาการอาวุโส

นายคมสันต์  บุญย้อยหยัด

กรรมการวิชาการอาวุโส

นายเต้ย  ศรีคชา

กรรมการวิชาการอาวุโส

นายธีรธร  ธุวานนท์

กรรมการวิชาการ

นายสิริ  เสนาจักร์

กรรมการวิชาการ

นายเชษฐ์  ภัทรากรกุล ที่ปรึกษาสมาคม

นายพรชิต  ปิยวัฒนเมธา

ที่ปรึกษาสมาคม

นายวัฒนพร  พิทักษ์ศักดิ์เสรี

ที่ปรึกษาสมาคม

นายธีรชาติ  จิรจรัสพร

ที่ปรึกษาสมาคม

นายบุญหนา  จงถิ่นสุวรรณ

ผู้จัดการสมาคม

 

 

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!